Tiệc cao niên 2020
Chúa nhật 2-2-2020, Giáo xứ đã cử hành thánh lễ và tiệc mừng quý vị cao niên.