Tân Tòng 2020
Hình ảnh lễ Rửa Tội Tân Tòng Chúa nhật 14 tháng 6 năm 2020 tại giáo xứ thánh Minh.