Giờ Thánh Lễ - Mass Schedule

Thứ Hai - Thứ Sáu
(Monday - Friday)

6:10 chiều: Kinh chiều
6:30 chiều: Thánh Lễ

Thứ Bảy (Saturday)

6:00 chiều: Lễ Vọng Chúa Nhật

Chúa Nhật (Sunday)

7:15 sáng: Kinh Sáng
8:00 sáng: Thánh Lễ
10:00 sáng: Thánh Lễ
12:00 trưa: Lần Hạt Mân Côi
12:30 trưa: Thánh Lễ

Lễ Trọng/Buộc

6:30 chiều: Thánh Lễ Vọng
8:00 sáng và 7:30 chiều: Thánh Lễ

Chầu Thánh Thể

7:00 chiều mỗi thứ Năm
6:30 chiều thứ Sáu đầu tháng

Giải Tội

30 phút trước Thánh Lễ hằng ngày
45 phút trước Thánh Lễ 6:00, 8:00, 12:30, và những giờ hẹn riêng