Tháng hoa năm 2019
tại Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando
Cuộc rước kiệu tháng hoa năm 2019 được tổ chức ngày Chúa nhật 5 tháng 5.