Tam Nhật Thánh năm 2019
tại Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando
Trong ba ngày 18, 19, 20 tháng 4 năm 2019, các nghi thức của Tam Nhật Thánh đã được tổ chức tại giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando.

Thứ năm 18-4-2019: Nghi thức truyền phép

Thứ sáu 19-4-2019: Nghi thức hôn Thánh Giá