Lễ Tro năm 2019
tại Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando
Ngày thứ tư 6 tháng 3 năm 2019, lễ tro đã được cử hành tại giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando.