Thánh Lễ Giao Thừa năm Kỷ Hợi 2019
tại Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando
Ngày 4 tháng 2 năm 2019, thánh lễ giao thừa đã được cử hành tại giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando.