Hội Tết Về Nguồn lần 27
Năm Kỷ Hợi 2019
tại Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando
Trong hai ngày thứ bảy 26 và Chúa nhật 27 tháng 1 năm 2019, giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando đã tổ chức hai ngày hội Tết mừng Xuân Kỷ Hợi.