Lễ Thánh Mônica năm 2019
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo tại Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando
mừng lễ thánh quan thầy.