Thêm Sức năm 2018
Chúa nhật 6 tháng 5 năm 2018,
Đức Cha John Noonan đến giáo xứ để ban phép Thêm Sức cho 28 em.