Đại Hội Thánh Mẫu 2018

Hình ảnh giáo xứ Thánh Minh tham gia Đại Hội Thánh Mẫu năm 2018 tại Missouri.