Lễ Tân Niên năm 2018
lúc 8 giờ ngày thứ năm 15 tháng 2 năm 2018