Kiệu Thánh Thể năm 2018
Chúa nhật 3 tháng 6 năm 2018,
giáo xứ Thánh Minh Orlando tham gia cuộc Kiệu Thánh Thể
tại Vương Cung Thánh Đường Holy Mary Queen of Universe.