Lễ kỷ niệm 10 năm
thụ phong linh mục của cha phó Philipphê Lâm Bá Trọng
2008 - 2018