Taize 2017
tại Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando
Chúa nhật 05 tháng 3 năm 2017, giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando đã tổ chức buổi cầu nguyện Taize trong tiếng nhạc êm đềm lẫn trong khung cảnh lắng dịu.