Hội Tết Về Nguồn 2017
tại Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando
Trong hai ngày thứ bảy 21 và Chúa nhật 22 tháng 1 năm 2017, giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando.