Tiệc Cao Niên 2017
tại Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando
Chúa nhật 05 tháng 02 năm 2017, giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando đã buổi tiệc để mừng quý vị cao niên.