Ministry Fair 2016
tại Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando
Ngày Ministry Fair năm 2016, giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando.