Ý Chỉ Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha tháng 12 năm 2017
Xin Ơn cho Người Cao Niên
Để thành phần cao niên, được gia đình và cộng đồng Kitô hữu nâng đỡ, biết sử dụng cái khôn ngoan và kinh nghiệm của mình mà truyền đạt đức tin và giáo dục các thế hệ mới.