Ý Chỉ Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha tháng 6 năm 2017
Xin Ơn cho các Vị Lãnh Đạo Quốc Gia – Để các vị lãnh đạo quốc gia biết mạnh mẽ dấn thân mình trong việc chấm dứt nạn buôn bán vũ khí là những gì biến rất nhiều người vô tội trở thành nạn nhân của nó.