Ý Chỉ Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha tháng 3 năm 2017
Xin Ơn Nâng Đỡ các Kitô Hữu Bị Bách Hại – Để các Kitô Hữu bị bách hại được nâng đỡ bởi những lời cầu nguyện và giúp đỡ về vật chất của toàn thể Giáo Hội.