Ý Chỉ Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha tháng 9 năm 2017
Xin Ơn cho các Giáo Xứ Để các giáo xứ của chúng ta, được tác động bởi tinh thần truyền giáo, trở thành những nơi truyền đạt đức tin và thể hiện đức ái.