Ý Chỉ Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha tháng 4 năm 2017
Xin ơn cho giới trẻ: Để giới trẻ biết quảng đại đáp ứng ơn gọi của họ và nghiêm chỉnh cứu xét tới việc hiến mình cho Thiên Chúa trong thiên chức linh mục hay đời sống thánh hiến tu trì.