Ý Chỉ Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha tháng 10 năm 2017
Xin Ơn cho các Nhân Viên Làm Việc và Người Bị Thất Nghiệp
Để tất cả các nhân viên làm việc được tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của họ, và cho người bị thất nghiệp có được cơ hội đóng góp cho công ích.