LỊCH PHỤNG VỤ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm C
Ngày thường: Năm Lẻ (1) -- - GKPV 2
Kính Thánh Giuse
Mùa Chay 2

18/3 Thứ Hai: Thánh Syrilô, Giám mục Giêrusalem Đn 9:4b-10; Lc 6:36-38
19/3 Thứ Ba: THÁNH GIUSE, BẠN TRAM NĂM ĐỨC MARIA 2 Sm 7:4-5a,12-14a,16; Rm 4:13,16-18,22; Mt 1:16,18-21
20/3 Thứ Tư: Gr 18:18-20; Mt 20:17-28
21/3 Thứ Năm: Gr 17:5-10; Lc 16:19-31
22/3 Thứ Sáu: St 37:3-4,12-13a,17b-28; Mt 21:33-43,45-46
23/3 Thứ Bảy: Thánh Turibiô Môgrôvêjô, Giám mục Mk 7:14-1518-20; Lc 15:1-3,11-32
24/3 CHÚA NHẬT III MÙA CHAY Xh 3:1-8a,13-15; 1 Cr 10:1-6,10-12; Lc 13:1-9