LỊCH PHỤNG VỤ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm B
Ngày thường: Năm chẵn (2) -- GKPV 4
Thường Niên 32 - Tháng Các Linh Hồn

12/11 Thứ Hai: Thánh Giôsaphát, Giám mục TĐ Tt 1:1-9; Lc 17:1-6
13/11 Thứ Ba: Thánh Phanxica Xaviê Cabrini, TN Tt 2:1-8,11-14; Lc 17:7-10
14/11 Thứ Tư: Tt 3:1-7; Lc 17:11-19
15/11 Thứ Năm: Thánh Anbetô Cả, Gm, Tiến sĩ Plm 7-20; Lc 17:20-25
16/11 Thứ Sáu: Thánh Margarita Tô Cách Lan; Thánh Ghêtơrút, Trinh nữ 2Ga 4-9; Lc 17:26-37
17/11 Thứ Bảy: Thánh Êlisabét Hunggari, Tu sĩ 3 Ga 5-8; Lc 18:1-8
18/11 CHÚA NHẬT XXXIII QUANH NĂM Đn 12:1-3; Dt 10:11-14,18; Mc 13:24-32