LỊCH PHỤNG VỤ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm C
Ngày thường: Năm Lẻ (1) -- GKPV 4
Mùa Thường Niên 28 - tháng Mân Côi

14/10 Thứ Hai: Thánh Calíttô, Giáo hoàng, TĐ Rm 1:1-7; Lc 11:29-32
15/10 Thứ Ba: Thánh Têrêxa Giêsu, Trinh nữ Rm 1:16-25; Lc 11:37-41
16/10 Thứ Tư: Thánh Hétvích, Nữ tu Thánh Magarita Maria Alacốc, TN Rm 2:1-11; Lc 11:42-46
17/10 Thứ Năm: Thánh Inhaxiô, Giám mục, Tử đạo Rm 3:21-30; Lc 11:47-54
18/10 Thứ Sáu: THÁNH LUCA, Thánh sử 2Tm 4:10-17b; Lc 10:1-9
19/10 Thứ Bảy: Thánh Gioan Bơrêbớp, Linh mục Thánh Ixaác Giogơ, Linh mục và Các Bạn Tử Đạo Rm 4:13,16-18; Lc 12:8-12
20/10 CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN Xh 17:8-13; 2Tm 3:14—4:2; Lc 18:1-8