LỊCH PHỤNG VỤ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm C
Ngày thường: Năm Lẻ (1) -- GKPV 3
Mùa Thường Niên 15

15/7 Thứ Hai: Thánh Bônaventura, Giám mục Xh 1:8-14,22; Mt 10:34-11:1
16/7 Thứ Ba: Đức Mẹ núi Cát-minh Xh 2:1-15a; Mt 11:20-24
17/7 Thứ Tư: Xh 3:1-6,9-12; Mt 11:25-27
18/7 Thứ Năm: Xh 3:13-20; Mt 11:28-30
19/7 Thứ Sáu: Xh 11:10—12:14; Mt 12:1-8
20/7 Thứ Bảy: Thánh Apôlinarê, Giám mục Xh 12:37-42; Mt 12:14-21
21/7 CHÚA NHẬT XVI QUANH NĂM St 18:1-10a; Cl 1:24-28; Lc 10:38-42