LỊCH PHỤNG VỤ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm C
Ngày thường: Năm Lẻ (1) -- GKPV 1
Mùa Vọng 2

10/12 Thứ Hai: Br 5:1-9; Pl 1:4-6,8-11; Lc 3:1-6
11/12 Thứ Ba: Thánh Đamaxô I, Giáo hoàng Is 40:1-11; Lc 18:12-14
12/12 Thứ Tư: ĐỨC MẸ GUAĐALUPÊ Dcr 2:14-17; Lc 1:26-38
13/12 Thứ Năm: Thánh Luxia, Trinh nữ, Tử đạo Is 41:13-20; Mt 11:11-15
14/12 Thứ Sáu: Thánh Gioan Thánh giá, Linh mục I s 48:17-19; Mt 11:16-19
15/12 Thứ Bảy: Hc 48:1-4,9-11; Mt 17:10-13
16/12 CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG Xp 3:14-18a; Pl 4:4-7; Lc 3:10-18