Lịch Phụng vụ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm B 
Ngày thường: Năm chẵn (2) -- GKPV 3
Thường Niên 11 Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

18/6 Thứ Hai: 1 V 21:1-16; Mt 5:38-42
19/6 Thứ Ba: Thánh Rô-moan-đô, viện phụ 1 V 21:17-29; Mt 5:43-48
20/6 Thứ Tư: 2 V 2:1,4,6-14; Mt 6:1-6,16-18
21/6 Thứ Năm: Thánh Luy Gondaga, Tu sĩ Hc 48:1-14; Mt 6:7-15
22/6 Thứ Sáu: Thánh Paolinô, Giám mục Nôla Thánh Gioan Phisơ, Giám mục Thánh Tôma More, Tử đạo
2 V 11:1-4,9-18,20; Mt 6:19-23 23/6 Thứ Bảy: 2 Sb 24:17-25; Mt 6:24-34
24/6 SINH NHẬT THANH GIOAN TẨY GIẢ Is 49:1-6; Cv 13:22-26; Lc 1:57-66,80