LỊCH PHỤNG VỤ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm B
Ngày thường: Năm chẵn (2) -- GKPV 3
Thường Niên 28 - Tháng Mân Côi

15/10 Thứ Hai: Thánh Têrêxa Giêsu, Trinh nữ Gl 4:22-24,26-27,31—5:1; Lc 11:29-32
16/10 Thứ Ba: Thánh Hétvích, Nữ tu; Thánh Magarita Maria Alacốc,Trinh nữ Gl 5:1-6; Lc 11:37-41
17/10 Thứ Tư: Thánh Inhaxiô, Giám mục, Tử đạo Gl 5:18-25; Lc 11:42-46
18/10 Thứ Năm: THÁNH LUCA, Thánh sử 2 Tm 4:10-17b; Lc 10:1-9
19/10 Thứ Sáu: Thánh Gioan Bơrêbớp, Linh mục và Thánh Ixaác Giogơ, Linh mục và Các Bạn Tử đạo Ep 1:11-14; Lc 12:1-7
20/10 Thứ Bảy: Thánh Phaolô Thánh Giá, Linh mục Ep 1:15-23; Lc 12:8-12
21/10 CHÚA NHẬT XXIX QUANH NĂM Is 53:10-11; Dt 4:14-16; Mc 10:35-45