LỊCH PHỤNG VỤ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm C
Ngày thường: Năm Lẻ (1) -- GKPV 1
Mùa Thường Niên 33 – Tháng Các Linh Hồn

18/11 Thứ Hai: Cung hiến Thánh đường Phêrô và Phaolô, Tông đồ; Thánh Rose Philipine Duchesne, TN 1 Mcb 1:10-15,41-43,54-57,62-64; Lc 18:35-43
19/11 Thứ Ba: 2 Mcb 6:18-31; Lc 19:1-10
20/11 Thứ Tư: 2 Mcb 7:1,20-31; Lc 19:11-28
21/11 Thứ Năm: Đức Mẹ Dâng Mình trong Đền Thờ 2 Mcb 2:15-29; Lc 19:41-44
22/11 Thứ Sáu: Thánh Xêxilia, Trinh nữ, Tử đạo 1 Mcb 4:36-35,52-59; Lc 19:45-48
23/11 Thứ Bảy: Thánh Cơlêmentê I, Giáo hoàng, TĐ Thánh Cơlumban, Viện phụ Chân Phước Miguel Pro, Linh mục, TĐ 1 Mcb 6:1-13; Lc 20:27-40
24/11 CHÚA NHẬT ĐỨC GIÊSU KITO VUA VŨ TRỤ (34) 2 Sm 5:1-13; Cl 1:12-20; Lc 23:35-43