LỊCH PHỤNG VỤ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm B
Ngày thường: Năm chẵn (2) -- GKPV 1
Thường Niên 25

24/9 Thứ Hai: Cn 3:27-34; Lc 8:16-18
25/9 Thứ Ba: Cn 21: 1-6, 10-13; Lc 8:19-21
26/9 Thứ Tư: Thánh Cótma và Thánh Đamianô, TĐ Cn 30:5-9; Lc 9: 1-6
27/9 Thứ Năm: Thánh Vinhsơn Phaolô , Linh mục Gv 1:2-11; Lc 9:7-9
28/9 Thứ Sáu: Thánh Venxétlao, Tử đạo; Thánh Lôrenxô Ruy và các Bạn Tử Đạo Gv 3:1-11; Lc 9:18-22
29/9 Thứ Bảy: TỔNG LÃNH THIÊN THẦN: MICAEN, GÁPRIEN, VÀ RAPHAEN Đn 7:9-10, 13-14; Ga 1:47-51
30/9 CHÚA NHẬT XXVI QUANH NĂM Ds 11: 25-29; Gc 5:1-6; Mc 9: 38-43, 45, 47-48