Lịch Phụng vụ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm A
Ngày thường: Năm lẻ (1) -- GKPV 4
Thường Niên 16

24/7 Thứ Hai: Thánh Sharbel Makhluf, Linh mục Xh 14:5-18; Mt 12:38-42
25/7 Thứ Ba: THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ 2 Cr 4:7-15; Mt 20:20-28
26/7 Thứ Tư: Thánh Gioakim và Thánh Anna, Song Thân Đức Maria Xh 16:1-5,9-13; Mt 13:1-9
27/7 Thứ Năm: Xh 19:1-2,9-11, 16-20b; Mt 13:10-17
28/7 Thứ Sáu: Xh 20:1-17; Mt 13:18-23
29/7 Thứ Bảy: Thánh Mácta Xh 24:3-8; Mt 13:24-30
30/7 CHÚA NHẬT XVII QUANH NĂM 1 V 3:5,7-12; Rm 8:28-30; Mt 13:44-52