Lịch Phụng vụ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm B 
Ngày thường: Năm chẵn (2) -- GKPV 2

Thường Niên 15

16/7 Thứ Hai: Đức Mẹ núi Cát-minh Is 1:10-17; Mt 10:34—11:1
17/7 Thứ Ba: Is 7:1-9; Mt 11:20-24
18/7 Thứ Tư: Is 10:5-7,13-16; Mt 11:25-27
19/7 Thứ Năm: Is 26:7-9,12,16-19; Mt 11:28-30
20/7 Thứ Sáu: Thánh Apôlinarê, Giám mục, TĐ Is 38:1-8,21-22; Mt 12:1-8
21/7 Thứ Bảy: Thánh Lôrenxô Bơrinđixi, Linh mục Mk 2:1-5; Mt 12:14-21
22/7 CHÚA NHẬT XVI QUANH NĂM Gr 23:1-6; Ep 2:13-18; Mc 6:30-34