Lịch Phụng vụ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm A
Ngày thường: Năm lẻ (1) -- GKPV 2

Tháng Mân Côi
Thường Niên 29

23/10 Thứ Hai: Thánh Gioan Capétranô, Linh mục Rm 4:20-25; Lc 12:13-21
24/10 Thứ Ba: Thánh Antôn Maria Cơlarét, Giám mục Rm 5:12,15b,17-19; Lc 12:35-38
25/10 Thứ Tư: Rm 6:12-18; Lc 12:39-48
26/10 Thứ Năm: Rm 6:19-23; Lc 12:49-53
27/10 Thứ Sáu: Rm 7:18-25a; Lc 12:54-59
28/10 Thứ Bảy: THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, Tông Đồ Ep 2:19-22; Lc 6:12-16
29/10 CHÚA NHẬT XXX QUANH NĂM Xh 22:20-26; 1 Tx 1:5c-10; Mt 22:34-40