Lịch Phụng vụ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm A
Ngày thường: Năm lẻ (1) -- GKPV 2
Thường Niên 24

18/9 Thứ Hai: 1 Tm 2:1-8; Lc 7:1-10
19/9 Thứ Ba: Thánh Gianuariô, Giám mục, Tử Đạo 1 Tm 3:1-13; Lc 7:11-17
20/9 Thứ Tư: Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các Bạn Tử Đạo 1 Tm 3:14-16; Lc 7:31-35
21/9 Thứ Năm: THÁNH MÁTTHÊU, Tông đồ Thánh Sử Ep 4:1-7,11-13; Mt 9:9-13
22/9 Thứ Sáu: 1 Tm 6:2c-12; Lc 8:1-3
23/9 Thứ Bảy: Thánh Piô Piếtrensina, Linh mục 1 Tm 6:13-16; Lc 8:4-15
24/9 CHÚA NHẬT XXV QUANH NĂM Is 55:6-9; Pl 1:20c-24,27a; Mt 20:1-16a