Lịch Phụng vụ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm A
Ngày thường: Năm lẻ (1) -- GKPV 3
Mùa Chay 3 - Kính Thánh Giuse

20/3 Thứ Hai: THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA 2 Sm 7:4-5a,12-14a; Rm 4:13,16-18,22; Mt 1:16,18-21
21/3 Thứ Ba: Đn 3:25,34-43; Mt 18:21-35
22/3 Thứ Tư: Đnl 4:1,5-9; Mt 5:17-19
23/3 Thứ Năm: Thánh Turibiô Môgrôvêjô, GM Gr 7:23-28; Lc 11:14-23
24/3 Thứ Sáu: Hs 14:2-10; Mc 12:28-34 Mt 21:33-43, 45-46
25/3 Thứ Bảy: LỄ TRUYỀN TIN Is 7:10-14,8-10; Dt 10:4-10; Lc 1:26-28
26/3 CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 1 Sm 16:1b,6-7,10-13a; Ep 5:8-14; Ga 9:1-41