Lịch Phụng vụ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm A
Ngày thường: Năm lẻ (1) -- GKPV 2
Phục Sinh 6—Tháng Hoa Đức Mẹ

22/5 Thứ Hai: Thánh Rita Cascia, Nữ tu Cv 16:11-15; Ga15:26-16:4a
23/5 Thứ Ba: Cv 16:22-34; Ga 16:5-11
24/5 Thứ Tư: Cv 17:15,22-18:1; Ga 16:12-15
25/5 Thứ Năm: Thánh Bê-đa khả kính, Linh mục Thánh Ghêgôriô VÌI, Giáo hoàng; Thánh Maria Mađalêna Pátđi, Trinh nữ Cv 18:1-8; Ga 16:16-20
26/5 Thứ Sáu: Thánh Philípphê Nêri, LM Cv 18:9-18; Ga 16:20-23a
27/5 Thứ Bảy: Thánh Âutinh, Giám mục Cantơbơri Cv 18:23-28; Ga 16:23b-28
28/5 CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN Cv1:1-11; Ep 1:17-23; Mt 28:16-20