Lịch Phụng vụ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm A
Ngày thường: Năm lẻ (1) -- GKPV 2
Thường Niên 19

14/8 Thứ Hai: Thánh Mácximilianô Maria Kônbê, Lm. Đnl 10:12-22; Mt 17:22-27
15/8 Thứ Ba: ĐỨC MẸ LÊN TRỜI Lễ Vọng: 1 Sb 15:3-4,15-16; 16:1-2 1 Cr 15:54b-57; Lc 11:27-28
16/8 Thứ Tư: Thánh Têphanô Hunggari Đnl 34:1-12; Mt 18:15-20
17/8 Thứ Năm: Gs 3:7-10a,11,13-17; Mt 18:21—19:1
18/8 Thứ Sáu: Gs 24:1-13; Mt 19:3-12
19/8 Thứ Bảy: Thánh Gioan Ơđơ, Linh mục Gs 24:14-29; Mt 19:13-15
20/8 CHÚA NHẬT XX QUANH NĂM Is 56:1,6-7; Rm 11:13-15,29-32; Mt 15:21-28