Lịch Phụng vụ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm A
Ngày thường: Năm lẻ (1) -- GKPV 1
Phục Sinh 2

24/4 Thứ Hai: Thánh Phi-đen Dích-ma-rinh-gân, LM Cv 4:23-31; Ga 3:1-8
25/4 Thứ Ba: THÁNH MÁCCÔ, Tác Giả Phúc Âm 1 Pr 5:5b-14; Mc 16:15-20
26/4 Thứ Tư: Cv 5:17-26; Ga 3:16-21
27/4 Thứ Năm: Cv 5:27-33; Ga 3:31-36
28/4 Thứ Sáu: Thánh Phêrô Sanen, Linh mục Tử đạo Thánh Luy Maria đờ Môngpho, LM Cv 5:34-42; Ga 6:1-15
29/4 Thứ Bảy: Thánh Catarina Xiêna, Trinh nữ. TSHT Cv 6:1-7; Ga 6:16-21
30/4 CHÚA NHẬT III PHỤC SINH: CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH Cv 2:14,22-23; 1 Pr 1:17-21; :Lc 24:13-35