Lịch Phụng vụ
LỊCH PHỤNG VỤ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm B
Ngày thường: Năm chẵn (2) -- GKPV 3
Thường Niên 19

13/8 Thứ Hai: Thánh Ponxianô, Giáo hoàng, Tử đạo và Thánh Híppôlitô, Linh mục, Tử đạo Ed 1:2-5,24-28c; Mt 17:22-27
14/8 Thứ Ba: Thánh Mácximilianô Maria Kônbê, Linh mục, Tử đạo Ed 2:8—3:4; Mt 18:1-5,10,12-14
15/8 Thứ Tư: ĐỨC MẸ LÊN TRỜI Kh 11:19a; 12:1-6a, 10ab; 1 Cr 15:20-27; Lc 1:39-56
16/8 Thứ Năm: Thánh Stêphanô Hunggari, Ed 12:1-2; Mt 18:21—19:1
17/8 Thứ Sáu: Ed 16:1-15,60,63; Mt 19:3-12
18/8 Thứ Bảy: Ed 18:1-10,13,30-32; Mt 19:13-15
19/8 CHÚA NHẬT XX QUANH NĂM Cn 9:1-6; Ep 5:15-20; Ga 6:51-58