Lịch Phụng vụ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm A
Ngày thường: Năm lẻ (1) -- GKPV 2

Tháng Các Linh Hồn
Thường Niên 33

20/11 Thứ Hai: 1 Mch 1:10-15,41-43,54-57,62-64; Lc 18:35-43
21/11 Thứ Ba: Đức Mẹ Dâng Mình trong Đền Thờ 2 Mcb 6:18-31; Lc 19:1-10
22/11 Thứ Tư: Thánh Cecilia Trinh nữ, Tử đạo 2 Mc 7:1,20-31; Lc 19:11-28
23/11 Thứ Năm: Thánh Cơlêmentê I, Giáo hoàng, TĐ Thánh Cơlumban, Viện phụ Chân Phước Miguel Pro, Linh mục, TĐ 1 Mc 2:15-29; Lc 19:41-44
24/11 Thứ Sáu: THÁNH ANRÊ DŨNG LẠC, LM, và CÁC BẠN TỬ ĐẠO VIỆT NAM Kn 3:1-9; 1 Cr 1:17-25; Mt 10:17-22
25/11 Thứ Bảy: Thánh Catarina Alêxanri, Trinh nữ 1 Mcb 6:1-13; Lc 20:27-40
26/11 CHÚA NHẬT XXXIV QUANH NĂM ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ Ed 34;11-12,15-17; 1 Cr 15:20-26,28; Mt 25:31-46