Lịch Phụng vụ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm A
Ngày thường: Năm lẻ (1) -- GKPV 2
Thường Niên 11
Lễ Mình Máu Thánh Chúa

19/6 Thứ Hai: Thánh Rô-moan-đô, viện phụ 2 Cr 6:1-10; Mt 5:38-42
20/6 Thứ Ba: 2 Cr 8:1-9; Mt 5:43-48
21/6 Thứ Tư: Thánh Luy Gondaga, Tu sĩ 2 Cr 9:6-11; Mt 6:1-6,16-18
22/6 Thứ Năm: Thánh Paolinô, Giám mục Nôla; Thánh Gioan Fisher, Giám mục, TĐ Thánh Tôma More, Tử đạo 2 Cor 11:1-11; Mt 6:7-15
23/6 Thứ Sáu: THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Đnl 7:6-11; 1 Ga 4:7-16; Mt 11:25-30
24/6 Thứ Bảy: SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ Is 49:1-6; Cv 13:22-26; Lc 1:57-66, 80
25/6 CHÚA NHẬT XÌI QUANH NĂM Gr 20:10-13; Rm 5:12-15; Mt 10:26-33