Lịch Phụng vụ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm B
Ngày thường: Năm chẵn (2) -- GKPV 1
Thường Niên 2

15/1 Thứ Hai: 1 Sm 15:16-23; Mc 2:18-22
16/1 Thứ Ba: 1 Sm 16:1-13; Mc 2:23-28
17/1 Thứ Tư: Thánh Antôn, Viện phụ 1 Sm 17:32-32,37,40-51; Mc 3:1-6
18/1 Thứ Năm: 1 Sm 18:6-9, 19:1-7; Mc 3:7-12
19/1 Thứ Sáu: 1 Sm 24:3-21; Mc 3:13-19
20/1 Thứ Bảy: Thánh Phabianô, Giáo hoàng Thánh Xêbáttianô, Tử đạo 2 Sm 1:1-4,11-12,19,23-27; Mc 3:20-21
21/1 CHÚA NHẬT III QUANH NĂM Gn 3:1-5,10; 1 Cor 7:29-31; Mc 1:14-20