LỊCH PHỤNG VỤ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm C
Ngày thường: Năm Lẻ (1) -- GKPV 2
Thường Niên 2

21/1 Thứ Hai: Thánh Anê, Trinh nữ, Tử đạo Dt 5:1-10; Mc 2:18-22
22/1 Thứ Ba: Dt 6:10-20; Mc 2:23-28
23/1 Thứ Tư: Thánh Vincentê, Phó Tế, Tử đạo Dt 7:1-3,15-17; Mc 3:1-6
24/1 Thứ Năm: Thánh Phanxicô đờ Xan, GM Dt 7:25;--8:6; Mc 3:7-12
25/1 Thứ Sáu: THÁNH PHAOLÔ TONG ĐỒ TRỞ LẠI Cv 22:3-16; Mc 16:15-18
26/1 Thứ Bảy: Thánh Timôthê và Titô, Giám mục Dt 9:2-3,11-14; Mc 3:20-21
27/1 CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN Nkm 8:2-4a;5-6,8-10; 1Cr 12:12-30; Lc 1:1-4; 4:14-21