Hội Đồng Tài Chánh Giáo Xứ
Chức Vụ Tên Họ Điện Thoại
Chủ Tịch Ô. Nguyễn Anh Tuấn (407) 929-0068
Phó Chủ Tịch B. Uông Tuyết Mai (407) 491-1078
Thành viênB. Nguyễn Trần Lan
 C. Lê Kim Cúc
 A. Nguyễn Duy Tài
 A. Phạm Huấn
 A. Lưu Thái
 A. Viên Thanh Bình