Hội Đồng Tài Chánh Giáo Xứ
Chức Vụ Tên Họ Điện Thoại
Chủ Tịch Ô. Nguyễn Anh Tuấn (407) 929-0068
Phó Chủ Tịch B. Uông Tuyết Mai (407) 491-1078
Thành viênA. Trần Hoàng Dũng
 Bs. Vi Duy
 B. Nguyễn Trần Lan
 C. Lê Kim Cúc
 A. Phạm Huấn
 A. Nguyễn Duy Tài