Xin hãy tham gia phong trào Cursillo                      Để gặp gỡ Thầy Chí Thánh Giêsu

Cursillo

Cursillo

     Tham gia phong trào Cursillo
               • Để đến với Chúa Kitô
               • Để sống trọn vẹn đời sống Kitô hữu nhiệt thành
               • Để cùng mang tinh thần Phúc Âm vào cuộc sống
               • Để gặp gỡ và nối kết với những người cùng chí huớng

     Xin mời đọc:
           - Lịch sử phong trào Cursillo
           - Brochure-Cursillo
           - Dấn Thân tháng 6-2016
           - Dấn Thân tháng 7-2016
           - Dấn Thân tháng 8-2016