Chương Trình Phụng Vụ
Thứ Hai - Thứ Sáu:   6g10 chiều: Kinh Chiều
    6g30 chiều: Thánh Lễ
Thứ Bảy:   6g00 chiều: Lễ Vọng Chúa Nhật
Chúa Nhật:   7g15 sáng: Kinh Sáng
    8g00 sáng: Thánh Lễ
    10g00 sáng: Thánh Lễ
    12g00 trưa: Lần Hạt Mân Côi
    12g30 trưa: Thánh Lễ
Lễ Trọng/Buộc:   6g30 chiều: Thánh Lễ Vọng
    8g00 sáng và 7g30 chiều: Thánh Lễ
Chầu Thánh Thể:   7g00 chiều mỗi thứ Năm
    6g30 chiều thứ Sáu đầu tháng
Giải Tội:   30 phút trước Thánh Lễ hằng ngày
    45 phút trước Thánh Lễ 6g00, 8g00
    và 12g30, và những giờ hẹn riêng
Rửa Tội:   Chúa Nhật đầu tháng sau lễ trưa
Lớp Bí Tích Rửa Tội:   Thứ Tư của tuần 3 mồi tháng lẻ. Phụ huynh và người đỡ đầu buộc tham dự.
Xức Dầu Bệnh Nhân:   Khi có người lâm bệng nặng, xin liên lạc văn phòng giáo xứ trong giờ làm việc hoặc số 407-927-0403
Hôn Phối:   Xin liên lạc với linh mục sớm, tối thiểu là sáu (6) tháng trước ngày dự định thành hôn.
Ghi Danh Gia Nhập Giáo Xứ:   Nếu quí vị mới đến cư ngụ tại Orlando và vùng phụ cận, xin mời ghi danh gia nhập giáo xứ. Đơn ghi danh được để ở cuối thánh đường. Xin cám ơn và chào mừng.