Các Hội Đoàn Trong Giáo Xứ
  1. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
  2. Hội Đạo Binh Đức Mẹ
  3. Hội Liên Minh Thánh Tâm