Các Ca Đoàn Trong Giáo Xứ
1. Ca Đoàn Hiển Linh
2. Ca Đoàn Thiên Ân
3. Ca Đoàn Thánh Gia
4. Ca Đoàn Thánh Linh
5. Ca Đoàn Thiếu Nhi